Patria, Harry, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, United Kingdom