Prajogo, Wisnu, Master of Management Program, STIE YKPN School of Business, Yogyakarta, Indonesia