ISU SOSIO-HISTORIS DALAM TAFSIR AL-QUR’AN AL-KARIM

Ahmad Nabil Amir

Abstract


Kertas ini membincangkan isu-isu politik dan sosial yang diketengahkan dalam kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim oleh al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami. Kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim karya ulama tiga serangkai ini merupakan antara karya tafsir kontemporer yang terkenal di Indonesia sebagai penghasilan moden dalam kajian tafsir yang mengangkat manhaj al-ma’thur dan al-ma‘qul dalam penafsiran. Antara isu politik yang diangkat adalah keadilan, demokrasi, shura dan kebebasan. Manakala isu sosial yang diketengahkan adalah kemunafikan, sejarah Bani Israel, nubuwwah, fitrah, syafaah, tasawuf, dan tarbiah ‘alam. Metodologi kajian bersifat deskriptif dan analitis dalam menyorot pandangan politik dan sosial yang diuraikan dalam Tafsir ini. Isu dan fikrah politik dan sosial yang diketengahkan dalam Tafsir al-Qur’an al-Karim ini telah digarap dengan berkesan dan memberi dampak dan implikasi penting kepada perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam di abad moden dan membantu mengangkat kesedaran sosial dan mencetuskan reformasi politik di Indonesia.


Keywords


Tafsir al-Qur’an al-Karim, H. A. Halim Hasan, isu, politik, sosial

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdul Rahim Haitami (1952), Tafsir al-Quran al-Karim, Penang: Persama Press.

Abdul Halim Hasan et al. (1960), Tafsir al-Quran al-Karim, ed. 2, Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti.

Al-Qurtubi (2006), Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an. ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy (ed.), Bayrut: Mu`assasat al-Risalah.

Al-Baydawi, Abu al-Khayr ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Muhammad bin ‘Ali (1418H), Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, Muhammad ‘Abd Al-Rahman (ed.), Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abd Allah (1414H), Fath al-Qadir, Bayrut: Dar al-Kalim al-Tayyib.

Al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir (1420H), Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, Ahmad Muhammad Shakir (ed.), Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Hamka (1966), Kenang-Kenangan Hidup, Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Izutsu, Toshihiko (2002), Ethico-Religious Concepts in the Quran, Canada: McGill University Press.

Muhammad Asad (1987), Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam. Diterjemah dari Minhaj al-Islam fi al-Hukmi (Making Islamic Constitution). Afif Mohammad, Anwar Haryono (pent.), Batu Caves: Thinker’s Library.

Rida, Muhammad Rashid (1922), Al-Khilafah wa al-Imamah al-‘Uzma, Cairo: al-Manar Press.

Rida, Rashid (1947M/1366H), Tafsir al-Manar, Kaherah: Dar al-Manar.
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/an-natiq.v1i2.13507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ahmad Nabil AmirAn-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner is indexed by:

 Creative Commons License

An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner ISSN 2777-0176 (online), ISSN 2798-0200 (print) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.